REGULAMIN

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedawcę pod adresem www.muybien.pl 

§ 1

Definicje

 

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1422);
 2. Sprzedawca lub Usługodawca - prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Muybien Malwina Osswald , ul. Gruszowa 3/17 40-112 Katowice NIP: 634-266-63-72 REGON: 367531115
 3. Klient lub Kupujący – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument);
 4. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 5. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na Stronie Sklepu. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby oferta prezentowana na Stronach Sklepu była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej;
 6. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży;
 7. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów;
 8. Produkty – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym;
 9. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną);
 10. Cena - cena Towaru umieszczona obok informacji o Towarze, nie uwzględniająca Kosztów dostarczenia Towaru. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich,
 11. Koszty dostarczenia Towaru - opłaty za dostawę Towaru do Klienta;
 12. Sklep Internetowy lub Sklep muybien.pl – serwis internetowy dostępny pod adresem www.muybien.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Towar;
 13. Strona – Usługodawca lub Klient;
 14. Strony – Usługodawca i Klient;
 15. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.muybien.pl;
 16. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

§ 2

Zasady ogólne

 

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień przed zrealizowaniem Zamówienia.
 2. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie Internetowym są nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

  

§ 3

Składanie Zamówień

 

 1. Zamówienia są przyjmowane są przez Stronę Sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłanej na adres shop@muybien.pl
 2. Za pośrednictwem Strony Sklepu Zamówienia lub za pośrednictwem poczty elektronicznej można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 3. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz Zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej. W Zamówieniu Klient może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury, jeżeli żąda wystawienia takiej faktury.
 4. W wypadku gdy podane przez Kupującego dane nie są kompletne, Sprzedawca może podjąć próbę skontaktowania się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedawca ma prawo do nieprzyjęcia Zamówienia.
 5. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury z załącznikami, faktury korygujące z załącznikami i formularze.
 6. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedawcy w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 7. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system Sklepu Internetowego w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres poczty elektronicznej. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedawcy i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 8. Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia, otrzyma on na podany adres poczty elektronicznej automatyczną odpowiedź ze Sklepu Internetowego potwierdzającą przyjęcie Zamówienia.
 9. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem wpływu kwoty zamówienia na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu Zamówienia w przypadku płatności przelewem lub kartą kredytową.

 

§ 4

Koszty i termin wysyłki

 

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w Zamówieniu. Wysyłane Towary są nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedawca w miarę możliwości poinformuje Klienta o podaniu nieprawidłowych danych adresowych, które uniemożliwiają dokonanie wysyłki lub mogą ją opóźnić.
 2. Towar jest dostarczany do Klienta za pomocą wyspecjalizowanych podmiotów świadczących usługi kurierskie lub za pośrednictwem operatorów pocztowych.
 3. Towar dostarczony jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na Stronie Sklepu. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „szybkie płatności” do czasu dostawy podanego na Stronach Sklepu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedawcy (zwykle 1-2 dni robocze).
 4. Do terminu realizacji Zamówienia nie wlicza się sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
 5. Kupujący jest obciążany Kosztami dostarczenia Towaru określonymi w cenniku znajdującym się na Stronie Sklepu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności.

 

§ 5

Płatności

 

 1. Na każdy sprzedany Towar Sprzedawca wystawia paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).
 2. Płatność Ceny za zamówiony Towar oraz Kosztów dostarczenia Towaru może nastąpić za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Shoper (Pay-by link lub za pomocą kart płatniczych: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro), przelewem na konto bankowe Sprzedawcy lub poprzez płatność PayPal.
 3. W przypadku niektórych rodzajów Towaru Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie Sklepu.
 4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 5. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 

§ 6

Odbiór towaru

 

 1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Przed odebraniem przesyłki od operatora pocztowego lub od wyspecjalizowanego podmiotu świadczącego usługi kurierskie należy sprawdzić, czy opakowanie Towaru nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności przedstawiciela operatora pocztowego lub od wyspecjalizowanego podmiotu świadczącego usługi kurierskie sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy utraty przesyłki w transporcie.

 

§ 7

Odstąpienie od Umowy Sprzedaży

 

 1. Klient posiadający status Konsumenta, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie na piśmie. Powyższe uprawnienie jest ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni od dnia wydania Towaru (podstawa prawna: art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny – tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 1225). Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Kupujący ma obowiązek zwrócić zakupione produkty . Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 3. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, zwracany Towar należy odesłać na własny koszt na adres: ul. Debowa 8/17, 40-102 Katowice.
 4. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 ustawy, a w szczególności do umów: świadczenie Usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 7. Warunki odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Kupujących nie posiadających statusu Konsumenta regulują przepisy kodeksu cywilnego.

 

 

§ 8

Procedura reklamacji w przypadku Konsumentów

 

 1. Jeżeli Towar ma wady fizyczne lub prawne Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu Towaru.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne, powinno zawierać opis reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanego Towaru (potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, etc.). Reklamacja może być przesłana pocztą elektroniczną na adres: shop@muybien.pl lub pisemnie na Muybien Malwina Osswald, ul. Gruszowa 3/17, 40-112 Katowice, z dopiskiem „reklamacja”.
 3. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 4. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca wymieni reklamowany Towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany Towar wraz z kosztami związanymi z odesłaniem reklamowanego Towaru w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 5. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sprzedawca odsyła pełnowartościowy Towar na swój koszt na adres podany przez Konsumenta.

 

§ 9

Procedura reklamacji w przypadku podmiotów nie będących Konsumentami

 

 1. Reklamacje Kupujący składa w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych liczonym od dnia, w którym nastąpiło lub miało nastąpić dostarczenie zamówionych Towarów.
 2. Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia oraz zakres działań, których wykonania Kupujący oczekuje od Sprzedawcy oraz numer rachunku bankowego, na który w razie uwzględnienia reklamacji Sprzedawca zwróci Kupującemu cenę za Towar. 
 3. Sprzedawca rozpatruje tylko pisemne reklamacje (przesłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) w terminie 14 dni roboczych od dnia ich złożenia przez Kupującego. 
 4. W razie uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji dotyczącej wad dostarczony Towarów Kupujący zobowiązany jest zwrócić wadliwy Towar na adres Sprzedawcy. W takim przypadku Sprzedawca dostarczy Kupującemu nowy niewadliwy Towar zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. W przypadku, gdy dostarczenie nowego niewadliwego Towaru nie jest możliwe Sprzedawca zwróci Kupującemu uiszczoną przez niego cenę. 

§ 10

Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 

 1. Dane osobowe są przekazywane dobrowolnie.
 2. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu w związku ze składaniem Zamówień i zawieraniem Umów Sprzedaży jest Sprzedawca.
 3. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji Umów Sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych Towarów do Klienta.
 4. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda ta jest udzielana przez Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu Zamówienia, wyrażenie zgody w treści Zamówienia składanego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w trakcie składania Zamówienia w drodze telefonicznej. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.
 5. Każdy Klient mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania, oraz żądania ich usunięcia.
 6. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę opisane zostały w Polityce prywatności dostępnej na stronie www.muybien.pl

 

§ 11

Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 1225), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2014 poz. 121).
 2. W przypadku Kupujących nieposiadających statusu Konsumenta spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem Umów Sprzedaży zawartych między Sprzedawcą a takim Klientem, będą rozpatrywane przez sądy powszechne właściwe miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 4. Regulaminu wchodzi w życie z dniem 12.06.2017 r.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl